Forskning om CAS

Det finns idag en robust bas av forskningsstudier kring CAS och PASS-modellen. Innan CAS utvecklades och släpptes 1997, föregicks det av kognitiv, pedagogisk-psykologisk och neuropsykologisk forskning kring PASS-modellen under mer än trettio år.

​Forskningen har relevans för klinisk kontext, t ex bedömning och diagnosticering av ADHD och autism, där studier har visat att CAS till skillnad från många andra test kring generella kognitiva funktioner har differentialdiagnostisk validitet. CAS och PASS-modellen som konstrukt (construct validity) har också validerats och uppvisar distinkta neuropsykologiska och neurofysiologiska korrelat. Läs mer om detta under rubriken Klinisk forskning.

​Forskningen har också relevans inom pedagogisk-psykologiskt område. Där har Naglieri mfl visat att CAS har ett högre prediktionsvärde för skolprestation än WISC, samt att det är mer kulturellt/språkligt rättvisande. Naglieri m fl har också visat på att med hjälp av CAS och PASS-modellen kan man skräddarsy interventioner i skolan, som också ger mätbara effekter vid uppföljningar. Här finns studier kring både matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter m m. Läs mer om detta under rubriken Pedagogisk-psykologisk forskning.