Om CAS och PASS

CAS

CAS står för Cognitive Assessment System och är ett kartläggningsinstrument för neurokognitiva förmågor. CAS utvecklades av professorna Jack Naglieri och J.P. DAS utifrån PASS-teorin. Deras erfarenhet var att klassiska intelligenstest och test av kognitivt fungerande ofta saknade en enhetlig teori och forskningsbas som var praktiskt användbar i vardagen. Många test var inte rättvisande för barn från andra kulturer och de delprocesser som mättes saknade vetenskapligt stöd för klinisk differentialdiagnostisk tolkning, t ex vid frågeställning om ADHD eller autism. Det saknades dessutom forskning kring hur testresultat kan omsättas till interventioner och insatser i t ex pedagogisk verksamhet. Idag finns två kartläggningsinstrument, CAS2 för psykologer, och CAS2 Skattningsskala för specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser.

PASS

PASS-teorins gedigna forskning grundades av professor J P Das som specialiserat sig på barn och ungas skolsvårigheter. PASS var en vidareutveckling av Lurias neuropsykologiska modell för hjärnans fungerande. PASS står för de engelska begreppen Planning, Attention, Simultaneous and Successive Processes. PASS-modellen utvecklades som en alternativ ”taxonomi” till den vanligt förekommande CHC-modellen (Cattell-Horn Carroll) för att förklara mänskliga kognitiva förmågor (abilities). PASS-forskarna utgick från kritik att CHC-modellen saknar validitet som en sammanhängande förklaringsmodell utifrån modern hjärnforskning. Utifrån grundforskning kring PASS som bedrivits sen 60-talet utvecklades ett antal deltest som kom att utgöra CAS – Cognitive Assessment System (idag version 2). Samtliga deltest validerades mot de fyra distinkta neurokognitiva processerna i PASS-modellen. CAS2 för psykologer består därför av tolv deltest inom fyra områden: Planerings-, Uppmärksamhets-, Simultana och Successiva processer. CAS2 uppbyggnad i dessa fyra områden bidrar till en distinkt förståelse av hur neurokognitiva processer påverkar förmågor i vardagen, t ex i lärandet i skolan och fungerandet i vardagslivet.

​CAS2 ger ett samlat mått på generell kognitiv funktionsnivå. CAS är normerat för barn och ungdomar i åldrarna 5 till 17 år (CAS2 5-18 år). Normeringen har visat sig vara robust över olika kulturer och språk.

CAS2 kan administreras med åtta deltest (Bas) eller tolv deltest (Standard). De olika deltest som ingår: Lika tal, Kodplanering, Kopplingsplanering, Ickeverbala matriser, Verbala-spatiala relationer, Figurminne, Expressiv uppmärksamhet, Upptäcka siffror, Receptiv Uppmärksamhet, Ordserier, Meningsupprepning, Talhastighet samt Meningsfrågor. I CAS2 som släpptes våren 2018 tillkommer deltestet Visuella Sifferserier, och en del av deltesten i CAS byter namn för att bättre spegla de neurokognitiva processer de mäter.

CAS2 Skattningsskala (CAS2 RS) är ett bedömningsinstrument som kan användas i samarbete mellan lärare och specialpedagog, speciallärare, logoped, psykolog eller annan kompetens. Skattningsskalan består av ett antal frågor som berör de fyra PASS-processerna, och ger en bild av hur barnets/elevens förmågor påverkar såväl beteendet i lärmiljön som själva lärandet i relation till kunskaper, arbetsuppgifter och lärmiljöer. Utifrån de fyra PASS-processerna kan man sedan analysera  hur olika förmågor påverkar lärandet, och vilket behov av stöd barnet/eleven har i undervisningen.