CAS SVERIGE

Välkommen till CAS Sverige. Här finns information om Cognitive Assessment System som är grundad i forskning om PASS-modellen.

Barn och unga har olika förutsättningar med sig till livet, skolan och lärandet i sin ryggsäck. En sådan förutsättning är deras varierande kognitiva förmågor eller tankeförmågor inom olika områden. Ett exempel är planeringsförmåga: att kunna sätta upp och följa en planering steg för steg och kunna slutföra en uppgift. Vi vet att barn och unga har, liksom vi vuxna, kommit olika långt i utvecklingen av sådana kognitiva förmågor. Det påverkar deras lärande i skolan och fungerande i vardagen. Att förstå variationen i barn och ungas olika förutsättningar är viktigt för att såväl kunna främja hälsa och lärande samt förebygga och åtgärda riskfaktorer för ohälsa och skolmisslyckande.

PASS-teorin i skolan

I skolan kräver undervisningen på olika sätt planeringsförmåga när man ska arbeta mot ett mål och planera, genomföra och slutföra uppgifter. En del är jätteduktiga på det, och andra kommer inte igång, eller kommer av sig mitt i. En del slutför aldrig det som var tänkt. Beroende på hur man utformar undervisningen i skolan så kan det finnas saker som både ökar chansen att eleverna klarar av att planera och genomföra sitt arbete, men också saker som kan bli osynliga hinder och som bidrar till att eleven inte lär sig som förväntat. PASS-teorin och CAS-materialet utvecklades som verktyg för att ta reda på hur elevers kognitiva tankeförmågor ser ut, så att man kan främja, förebygga och åtgärda saker i undervisningen så att eleverna lär sig så mycket som möjligt.

CAS är ett kartläggnings- och utredningsverktyg som syftar till att kartlägga barn och ungdomars neurokognitiva processer, strategier och utvecklingsområden. CAS utgår från gedigen forskning kring kognitiva förmågor, intelligens, neurokognitiva processer och exekutiva funktioner.  Du kan läsa mer om hur CAS är konstruerat på sidan om ’CAS uppbyggnad’.

CAS utvecklades av professorerna Jack Naglieri och J.P. Das med utgångspunkt från den så kallade PASS-teorin utifrån modern neurokognitiv forskning. CAS och PASS är utvecklade för att kunna användas i både pedagogisk och klinisk verksamhet. CAS har i forskning visat utmärkta egenskaper för att användas både vid diagnostik, utformning av interventioner samt uppföljning av utveckling. Pedagogisk forskning visar t ex på hur PASS kan användas för att förstå matematik, läs- och skrivutveckling.

PASS i kliniskt arbete

Klinisk forskning visar att CAS till skillnad från andra breda utredningsverktyg av generell kognitiv förmåga även har god sensitivitet och specificitet vid differentialdiagnostik av ADHD. Den har också visat sig kunna differentiera mellan kognitiva nedsättningar och depression. Du kan läsa mer om forskningen bakom CAS på sidan om ’Forskning om CAS’.

CAS-materialet

​Den svenska versionen av CAS släpptes hösten 2011. I februari 2018 släpptes CAS2 i svensk standardisering för psykologer. Våren 2019 släpptes CAS2 Skattningsskala för specialpedagoger, speciallärare, logopeder, psykologer och andra yrkesgrupper. På sidan om ’Utbildning i CAS’ kan du läsa mer om hur man utbildar sig i CAS och PASS-modellen såväl som psykolog, logoped, specialpedagog, speciallärare eller motsvarande kompetenser.

Cognitive Assessment System (CAS och CAS2) är standardiserade test för psykologer i arbetet kring barn och ungdom i behov av stöd (5-18år).​ CAS2 Skattningsskala är ett bedömningsinstrument av PASS-processerna i pedagogisk verksamhet (4-18 år) för specialpedagoger, speciallärare, logopeder och psykologer m.fl. Du kan läsa mer om hur man beställer CAS-materialet på sidan ’Beställa CAS-materialet’.

Här finns en informationsbroschyr om CAS2, CAS2 Skattningsskala samt PASS-teorins bakgrund.